Je určené na zabezpečenie poistených pri ich cestách na území Slovenskej republiky, ale i na pobyt mimo bydliska v zahraničí.

Poistnou zmluvou je možné dojednať:

 • tuzemské poistenie (územie SR)
 • krátkodobé poistenie na pobyt v zahraničí
 • celoročné poistenie

Poistenie pre každého:

 • pre rodiny
 • pre športovcov
 • na pracovné cesty
 • pre rizikové povolania

Riziká, ktoré je možné poistiť v cestovnom poistení:

 • poistenie liečebných nákladov - poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo počas poistnej doby a ktoré si vyžaduje nutné a neodkladné liečenie. Poistiteľ v súvislosti s poistnou udalosťou hradí nevyhnutné a účelne vynaložené náklady, za ktoré sa považujú náklady na: lekárske ošetrenia, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, ošetrenie zubov v rozsahu prvej pomoci, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prepravu vrtuľníkom, prepravu zo zdravotníckeho zriadenia späť do miesta pobytu v zahraničí, prepravu (repatriáciu) poisteného späť na územie SR, prepravu telesných pozostatkov

 • trvalé následky úrazu - vzťahuje sa trvalé následky na zdraví poisteného v dôsledku úrazu, ktorým bol postihnutý počas trvania poistenia. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie, ktoré bolo spôsobené nečakaným, náhlym a jednorázovým pôsobením vonkajších vplyvov. Za úraz sa považuje: popálenie, obarenie, pôsobenie úderu blesku alebo elektrického prúdu, vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo leptavých látok, vykĺbenie končatín, ako aj natiahnutie šliach, prasknutie svalov

 • lekárska asistencia - poistiteľ zorganizuje: nevyhnutnú lekársku prehliadku, v prípade potreby návštevu lekára-špecialistu, prepravu do najbližšej nemocnice, prípadný kontakt s rodinou, návrat do vlasti, prepravu telesných pozostatkov, nákup liekov

 • predcestovná asistencia - prostredníctvom asistenčnej služby poskytne poistiteľ nasledovné informácie: lekárske, turistické, cestovné, administratívno-právne, informácie o stupni bezpečnosti v krajine, praktické informácie pred vycestovaním

 • zodpovednosť za škodu - poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok poškodeného voči poistenému na náhradu škody vzniknutej na zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci alebo jej stratou, za ktorú zodpovedá poistený

 • batožina - poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby, bežné pre daný účel cesty, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a ktoré si vzal na cestu, prípadne na veci, ktoré si preukázateľne zadovážil počas cesty a dojednáva pre prípad: poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia poistenej veci krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Ďalšie možné pripoistenia:

 • storno zájazdu - náhrada storno poplatkov, náhrada nevyužitej dovolenky
 • technická pomoc pri nehode či poruche auta - úhrada opravy vozidla na mieste alebo odťah vozidla
 • zásah horskej záchrannej služby - náhrada nákladov na zásah

tlacidlo blede