Ponúkame povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie motorových vozidiel a EuroGAP.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne zmluvne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Z poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia za vás poisťovňa nahrádza škody tretím osobám na majetku, zdraví alebo ušlom
zisku a je ho možné dojednať spravidla v dvoch variantoch.

V zmluve môže byť dojednané:

 • plnenie pri škode na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, plnenie pri vecnej škode (vrátane ušlého zisku)
 • technické asistenčné služby- oprava vozidla na mieste (spojazdnenie vozidla),
 • odťah nepojazdného vozidla, zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla, oprava defektu na mieste, pri strate kľúčov od vozidla zabezpečenie otvorenia vozidla a výmena zámku, pri zámene paliva, zabezpečenie vyprázdnenia nádrže a prečerpanie správneho paliva, v prípade vyčerpania paliva počas jazdy, zabezpečenie asistencie dovozu núdzovej pohonnej hmoty na miesto k motorovému vozidlu

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie predstavuje komplexnú ochranu vášho vozidla a to voči:

 • krádeži a lúpeži motorového vozidla
 • poškodeniu alebo zničeniu motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou udalosťou
 • poškodeniu alebo zničeniu vozidla neznámym páchateľom (vandalizmus)

V prípade nehody, čiže poistnej udalosti, vám poisťovňa nahradí opravu vozidla v plnej výške, po odpočítaní zmluvne dohodnutej spoluúčasti.

V zmluve je možné dojednať dodatkové poistenia:

 • doplnkovej nadštandardnej výbavy MV- ňou sa rozumejú všetky časti a súčasti, dodávané nad rámec výrobcom, resp. dodané na MV dodatočne
 • poistenie batožiny - vzťahuje sa na veci osobnej potreby a spotreby počas ich prepravy poisteným motorovým vozidlom na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie
 • poistenie osôb prepravovaných poisteným motorovým vozidlom (poistenie úrazu) právo na poistné plnenie vznikne vtedy, ak k poistnej udalosti došlo: pri uvádzaní motora do chodu, pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla, za jazdy motorového vozidla a pri jeho havárii, pri odstraňovaní porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu jazdy
 • poistenie vecí prepravovaných poisteným motorovým vozidlom (poistenie prepravy) - vzťahuje sa na veci, ktoré poistený prepravuje poisteným motorovým vozidlom.

Právo na poistné plnenie vznikne vtedy, ak bola škoda na prepravovaných veciach spôsobená:

 • poškodením alebo zničením náhodnou poistnou udalosťou, krádežou alebo lúpežou motorového vozidla
 • poistenie čelného skla - vzťahuje sa na akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla motorového vozidla

Všetky ponúkané produkty je možné dojedať ako individuálne aj flotilové poistenie.

Pri flotilovom poistení zabezpečujeme komplexný manažment flotily:

 • dopoisťovanie a odpoisťovanie vozidiel
 • sledovanie výhodnosti poistenia v priebehu jednotlivých poistných období
 • riešenie poistných udalostí (poskytovanie pomoci pri vyplňovaní hlásenia pre poisťovňu, archivácia škodových udalostí,..)

EuroGAP

predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a Vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.

tlacidlo blede