Poistenie sa vzťahuje na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.

Riziká:

 • živelné poistenie
 • poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

V poistnej zmluve je možné dojednať poistenie:

 • rodinného domu alebo rekreačnej chalupy
 • poistenie bytu v osobnom vlastníctve
 • poistenie vedľajších budov (dreváreň, kôlňa, práčovňa, záhradný domček) a garáže
 • poistenie plotov, chodníkov, zabudovaných bazénov
 • poistenie domácnosti
 • pripoistenie majetku k základnému poisteniu domácnosti (spotrebná elektronika, klenoty a šperky, veci umeleckej hodnoty, veci historickej hodnoty, starožitnosti, zbierky,...)
 • pripoistenie automatickej práčky, umývačky riadu alebo elektromotorov
 • pripoistenie skla (vzťahuje sa na také poškodenie alebo zničenie skla, pri ktorom vsadené sklo bolo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena

Riziká, na ktoré sa vzťahuje poistenie bývania:

 • živelné poistenie - chráni poistený majetok (súbor alebo jednotlivé veci) pre prípad živelných škôd spôsobených náhodnými poistnými udalosťami- požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo nákladu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, víchrica, krupobitie, zosun pôdy, zrútenie skál, zemetrasenie, ťarcha snehu alebo námrazy, unikajúca kvapalina z vodovodného potrubia, náraz dopravného prostriedku a iné
 • poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu - poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote
 • vandalizmus - poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou a je možné dojednať ho v dvoch formách:
 1. vandalizmus - nezistený páchateľ - poisťovni vzniká povinnosť plniť len za podmienky, že škoda bola oznámená a vyšetrovaná príslušným orgánom polície

 2. vandalizmus - zistený páchateľ - poisťovni vzniká povinnosť plniť len za podmienky, že škoda bola oznámená a vyšetrovaná príslušným orgánom polície, pričom páchateľ bol zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo ukončené trestné konanie.

tlacidlo blede