Cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

Pri poistení priemyselných a podnikateľských rizík vám zabezpečíme adekvátny rozsah poistného krytia vzhľadom na potreby vašej spoločnosti za najvýhodnejších podmienok.

Do tejto kategórie poistnej ochrany zaraďujeme predovšetkým nasledovné produkty:

Živelné poistenie
Chráni poistený majetok (súbor alebo jednotlivé veci) pre prípad živelných škôd spôsobených náhodnými poistnými udalosťami.

Poistenie pre prípad krádeže
Poskytuje poistnú ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, pokiaľ páchateľ prekonal prekážku chrániacu poistené veci alebo použil násilie. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote.

Poistenie skiel
Vzťahuje sa na také poškodenie alebo zničenie skla, pri ktorom vsadené sklo bolo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena. Poistenie sa tiež vzťahuje na poškodenie nalepených snímačov, zabezpečovacích zariadení, nalepených fólií a nápisov, malieb alebo inej výzdoby na zničenom alebo poškodenom skle.

Poistenie strojov
Poistenie strojov sa vzťahuje na náhle poškodenie alebo zničenie stroja uvedeného v poistnej zmluve, jeho častí, výbavy, príslušenstva alebo strojového zariadenia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.

Poistenie prepravy

  • Vnútroštátna

Poistenie prepravy tovaru a vecí môže uzavrieť každá právnická osoba (podnikateľ, organizácia a pod.) zaoberajúca sa dovozom a vývozom tovaru.

Rozsah poistenia

Poistenie chráni prepravovaný tovar proti:

  • poškodeniu, zničeniu živelnou udalosťou (povodňou, krupobitím, požiarom, a pod.)
  • poškodeniu, zničeniu haváriou
  • lúpeži

V Poistení prepravy tovaru a vecí je možné dojednať aj poistenie pre prípad krádeže prepravovaného tovaru.

Poistený má možnosť vybrať si typ poistenej prepravy podľa dĺžky jej trvania:

  • jednorázová preprava (jej doba nesmie presiahnuť 7 kalendárnych dní)
  • dlhodobá preprava (s dobou prepravy dlhšou ako 7 kalendárnych dní)

Pri uzavretí poistenia je dôležitý aj typ prepravovaného tovaru:

  • bežný tovar
  • nebezpečný tovar (horľavý, výbušný, zdraviu škodlivý, a pod.)
  • tovar podliehajúci lomu a rozbitiu (jemná mechanika, elektronika, úžitkové sklo, porcelán a pod.)

Územná platnosť
Poistenie má platnosť na území Slovenska.

  • Medzinárodná preprava (CMR)

V prípade záujmu o poistenie prepravy v zahraničí, je možné dojednať rozšírenie poistného krytia aj na územie štátov Rakúska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a ďalších štátov EU.

Stavebno-montážne poistenie
Kryje riziká poškodenia alebo zničenia majetku náhodnou udalosťou počas výstavby resp. rekonštrukcie objektov.

Šomážne poistenie
Je to poistenie pre prípad prerušenia prevádzky buď v dôsledku živelnej udalosti alebo poruchy stroja či technologickej linky.

Poistenie elektroniky
Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou.

Poistenie výstav
Predmetom poistenia sú vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy (stánku, miestnosti, haly a pod.).

Poistenie profesnej zodpovednosti
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti
Z tohto poistenia vyplýva poistenému - fyzickej alebo právnickej osobe právo, aby naša poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Z tohto poistenia vyplýva poistenému - fyzickej alebo právnickej osobe právo, aby naša poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

tlacidlo blede