Na trhu sa v súčasnosti objavuje celé množstvo poistiek, poskytujúcich rôznu poistnú ochranu. Životné poistky by mali byť konštruované tak, aby vyhovovali individuálnym požiadavkám a potrebám klienta. Vždy teda záleží na primárnom účele, za ktorým chcete poistnú zmluvu uzavrieť.

Dnešné poistné produkty životného poistenia spájajú dva produkty do jedného. Zlučujú sporenie a poistenie života. Okrem toho sa dajú dohodnúť ešte aj rôzne formy pripoistení (trvalé následky úrazu, civilizačné choroby, hospitalizácia...). Mnoho ľudí si myslí, že životné poistenie nepotrebuje a jeho význam si uvedomí, až keď je neskoro. Každý človek má svoje predstavy, ktoré by mal zohľadniť konkrétny produkt. Poisťovne už dnes ponúkajú široké spektrum poistných produktov a treba si už len vybrať, resp. nechať si poradiť, ktorý produkt by spĺňal vaše požiadavky a potreby.

Na jednu poistnú zmluvu je možné poistiť:

 • jednu osobu individuálne
 • rodinu
 • všetky deti poistníka
 • kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Predstavuje bezpečný spôsob zhodnocovania peňazí, ktoré sa zhodnocujú technickou úrokovou mierou. Už pri podpise zmluvy viete, koľko dostanete od poisťovne, ak sa dožijete konca zmluvy. Okrem toho máte možnosť získať ďalší výnos v podobe podielu na výnose poisťovne. Ročný výnos je garantovaný až do konca trvania zmluvy, bez ohľadu na to, akú výšku majú úrokové sadzby na trhu.

Kapitálová životná poistka umožňuje prostredníctvom širokej škály pripoistení pokryť riziká, ktoré by mohli ohroziť Váš pokojný život. Vďaka dynamike sa každoročne aktualizuje výška poistnej sumy a poistného v závislosti od vývoja inflácie. Nakoľko sa životné poistenie zvyčajne uzatvára na pomerne dlhé obdobie, aby nedošlo k poklesu reálnej hodnoty investície (poistnej sumy) v čase, možno dojednanie dynamiky odporúčať.

V rámci kapitálového poistenia máte možnosť dojednať si okrem rezervotvorných kapitálových poistení aj rizikové poistenie, či komplexné úrazové poistenie.

Výhody kapitálového životného poistenia:

 • možnosť výberu hlavného poistenia
 • široká škála pripoistení
 • bezpečné a garantované zhodnocovanie peňazí technickou úrokovou mierou a podielmi na prebytkoch
 • dynamika zachovávajúca reálnu hodnotu peňazí
 • poistné je možné zaplatiť jednorazovo alebo platiť v splátkach bežne, a to mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.

Vybrať si môžete v závislosti od konkrétnej ponuky poisťovní zo širokej škály pripoistení:

Úrazové pripoistenie s nasledujúcimi rizikami:

 • smrť poisteného v dôsledku úrazu - pripoistenie kryje riziko smrti následkom úrazu (napr. pri pracovnej alebo športovej aktivite)
 • trvalé následky úrazu poisteného bez progresie alebo s progresiou - v prípade, že utrpí te úraz, ktorý má trvalé následky, je Vám vyplatené príslušné poistné plnenie vyjadrené príslušným % v závislosti od konkrétneho TN
 • hospitalizácia poisteného následkom úrazu s výplatou denného odškodného - vypláca sa denná dávka za počet dní/nocí strávených v nemocnici z dôvodu úrazu
 • denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - ak utrpíte úraz, ktorý má za následok nevyhnutné liečenie dlhšie ako doba stanovná príslušnou poisťovňou (napr. 5, 15, 22 dní), vypláca sa Vám dojednaná denná dávka odškodného, a to spätne už od 1. dňa liečenia (klient nemusí byť na PN)
 • pripoistenie kritických chorôb, ktoré kryje riziko ochorenia na tzv. civilizačné choroby (napr. infarkt, rakovina, transplantácie) - pri tomto pripoistení poisťovne aplikujú čakaciu dobu (zvyčajne 6 mesiacov), čo znamená, že ak v tejto dobe od uzatvorenia životného poistenia navštívite lekára, ktorý Vám diagnostikuje vznik kritickej choroby, toto pripoistenie zanikne a poisťovňa Vám vráti celé zaplatené poistné; poistnou udalosťou pripoistenie zaniká
 • pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity - oslobodený od platenia by ste boli v prípade, že Vám bol priznaný invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%)
 • následkom úrazu alebo v dôsledku choroby
 • pripoistenie chirurgického zákroku - v prípade podrobenia sa operácii, chirurgického zákroku z dôvodu choroby alebo úrazu, je vyplatená percentuálna časť z dojednanej poistnej sumy

Kapitálové životné poistenie upravujú príslušné poistné podmienky konkrétnej poisťovne, ktoré definujú všetky parametre poistenia.
Vplyv na výšku poistného má riziková skupina, klient je zaradený do príslušnej rizikovej skupiny na základe vykonávanej pracovnej činnosti a športových aktivít.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistnej ochrany a dlhodobého investovania na finančných trhoch. Vysoká flexibilita investičného životného poistenia umožňuje meniť jeho parametre podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Investičná životná poistka umožňuje prostredníctvom širokej škály pripoistení pokryť riziká, ktoré by mohli ohroziť Váš pokojný život.

Vďaka indexácii poistenia (dynamike) sa každoročne aktualizuje výška poistnej sumy a poistného v závislosti od vývoja inflácie. Nakoľko sa investičné životné poistenie odporúča uzatvárať na dlhšie obdobie, aby nedošlo k poklesu reálnej hodnoty investície (poistnej sumy) v čase, možno dojednanie indexácie odporúčať.

V prípade úmrtia poisteného je oprávnenej osobe vyplatená dojednaná poistná suma, pokiaľ je vyššia ako aktuálna hodnota investície, inak je vyplatená aktuálna hodnota podielového účtu. V prípade dožitia sa konca poistnej doby by Vám bola vyplatená aktuálna hodnota investície, bez ohľadu na výšku poistnej sumy.

Výhody investičného životného poistenia:

 • finančné zabezpečenie Vás aj Vašej rodiny, udržanie životného štandardu v prípade nepriaznivých životných udalostí
 • vysoká flexibilita v investovaní a v rozsahu poistnej ochrany
 • zníženie/zvýšenie poistného, zmena frekvencie platenia, zmena investičnej stratégie
 • široká škála pripoistení
 • možnosť mimoriadnych vkladov a výberov (odkupov)
 • indexácia poistenia zachovávajúca reálnu hodnotu peňazí
 • poistné je možné zaplatiť jednorazovo alebo platiť v splátkach bežne, a to mesačne, štvrťročne, polročne, ročne

Klient si môže vybrať v závislosti od konkrétnej ponuky poisťovní zo širokej škály pripoistení uvedených pri kapitálovom životnom poistení. Investičné životné poistenie upravujú príslušné poistné podmienky konkrétnej poisťovne, ktoré definujú všetky parametre poistenia.

Detské poistenie a sporenie pre ľahšiu budúcnosť Vašich detí
V našom živote sa stretávame s rôznymi situáciami, a medzi tie najkrajšie ak nie najkrajšiu patrí narodenie dieťaťa. Nikomu jeho dieťa nieje ľahostajné, a ak mu chceme uľahčiť jeho ľahší štart do sveta dospelých, mali by sme mu čím skôr začať sporiť a zabezpečiť ho tak do budúcnosti. Takéto sporenie možno použiť na čokoľvek, veno, štipendium, bývanie, individuálne želania.

Požiadavky na životné poistenie sú veľmi individuálne. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že toto poistenie sprostredkúvame osobne.

tlacidlo blede